Elukoha registreerimine

24.09.14

 

 Pärast uude elukohta kolimist või elukoha andmete puudumisel rahvastikuregistris on isik kohustatud esitama oma elukoha andmed rahvastikuregistrile.

 

Elukohaandmete registrisse kandmiseks esitab isik elukohajärgsele vallavalitsusele   elukohateade.

Elukohateadet on võimalik esitada:

 1. kirjalikult omavalitsusse kohale minnes (elukohateate vorm, klikitav
 2. digiallkirjaga e-posti teel saates;
 3. rahvastikuregistri e-teenuseid riigiportaalis kasutades
 4. posti teel
  (http://www.eesti.ee/portaal/rrteenus.index)

Täitke nimed elukohateatel trükitähtedega.

 

Eelmine elukoht täitke saabumisel välismaalt

 

Ruumi kasutamise aluseks on:

 • kasutamine omanikuna (kaasomanikuna); kasutamine omaniku perekonnaliikmena, kui perekonnaliikme ruumi kasutamise õigus tuleneb «Elamuseadusest» või
 • «Võlaõigusseadusest»; kasutamine omaniku (kõigi kaasomanike) nõusolekul, mille võib võtta elukohateatele või lisada eraldi dokumendina; 
 • üürileping, allüürileping, tasuta kasutamise leping, elamuühistu (-kooperatiivi) põhikiri 
 • muu seaduses sätestatud dokument.

Sideandmetel on ainult informatiivne tähendus. Hoone või ruumi aadressi esitamisel sideandmetena peab elukohateate esitaja olema hoone või ruumi omanik või tal peab olema hoone või ruumi kasutamise õigus. Sideandmed võib esitada ka eraldi elukohateatega, millega ei muudeta elukoha aadressi.

 

Elukohateatele lisan:

 • ruumi kasutamise aluseks oleva dokumendi (üürileping, allüürileping jne) koopia;
 • omaniku (kaasomanike) nõusoleku, kui see ei ole kantud elukohateatele;
 • elukohateate esitamisel posti teel - koopia esitaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest.

Vallavalitsus kontrollib  elukohateate vastavust kehtestatud nõuetele ja kannab elukoha aadressi rahvastikuregistrisse või keeldub järgmistel alustel elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmisest:

 • isik ei ole elukohateates nimetatud eluruumi omanik ja tal puudub omaniku luba või leping eluruumi kasutamiseks;
 • tegemist ei ole eluruumiga (va teatud erisused);
 • elukohateates esitatud andmed on puudulikud;
 • isik on esitanud elukohateates valeandmeid

 

 

Toimetaja: HEIGO PETSI